Language Canvas Course Home   SARS discussion

You are now in Text+Footnote View, you can click on footnotes below or change to an audio view by using the buttons above Text+Footnote View: click or hover annotations below. To hear the audio for individual words+sentences click buttons above.
Gihnhòng Mahntàih (Yāt) Lesson 3
Play Video

Click outside of this box to return to the lesson


Hùhng: Wei. Seuhngchi yámchàh jìhauh hóunoih móuh gin wo. Néih heui-jó bìn a?
Pùn: O, Ngóh fàan-jó1 fàan-jó
Fàan is verb, verb + jó: completed aspect of the verb. Verb + "lèih" is a directional complement meaning action towards the speaker.
Thus "fàan-jó lèih" means returned.
Click outside of this box to return to the lesson
Daaihlukh yàtleùhn. Hai! Jànhaih gam-ngàam-dàk-gam- -kíu2 gam-ngàam-dàk-gam- -kíu
gam ngàam dàk gam kíu - coincidentally.
johng ngàam - "johng" literally means physically bumped into, the phrase here means met with accidentally.
Click outside of this box to return to the lesson
, johng ngàam Sàsí3 Sàsí
One of the 2 terms for SARS. One of them is FèiDín (YìhngFaiYìhm). The other, Sàsí, is a transliteration from English, mainly used among Cantonese speakers.
FèiDínYìhngFaiYìhm (SARS) - Atypical Pneumonia
Almost all Chinese vocabulary are made up of at least 2 meaningful characters like: Daaihluhk (big continent = mainland), sànmàhn(newly heard = news), etc. There is another kind of compound that is made up of shorter characters very much the same way as in English. Unlike English, which selects the first letter of each word in a string, Chinese selects each meaningful character in a string to form a new word.
Example: Severe(yìhmjuhng) Atypical(fèidínyìhng) Respiratory(fùkàp) Syndrom(jùnghahpjing). And, as Chinese favorite word length is 2 syllables, hence FèiDín becomes the equivalent of SARS.

Click outside of this box to return to the lesson
. Gámmaih jáu-dòu-jáu-m̀h-chit4 jáu-dòu-jáu-m̀h-chit
Jáu dòu jáu m̀h chit - jáu means to run. The phrase here means couldn't run fast enough, i.e. run as fast as he could.
Click outside of this box to return to the lesson
lō. Jīkhāak jauh daap daih-yāt bàangèi fàan lèih la!
Hùhng: Haih àh ? Ngóhdeih táidóu5 táidóu
táidóu - "tái", to see is a verb, verb + dóu indicating result of the verb:
have perceived, have seen.

Click outside of this box to return to the lesson
sànmán, yahtyaht dòu tùhng Gwóngjàu
Hèunggóng ge chànchīk tùng dihnwá6 tùng dihnwá
"tùng dihnwá" or "dá dihnwá" - "tùng" means more specifically "getting through", "got connected".

Click outside of this box to return to the lesson
ga, gèng-jyuh7 gèng-jyuh
gèngjyuh - afraid of
Click outside of this box to return to the lesson
kéuihdeih yáuhsih8 yáuhsih
yáuhsih - something unwelcome
Click outside of this box to return to the lesson
ā-ma. Bàtgwo hóuchói, daaihgà dòu hóu pìhngòn9 pìhngòn
pìhngòn - safe, meaning at peace, in the sense of "peace be with you". This is a high frequency word to wish someone a safe journey "yātlouh pìhngòn", or to say everybody is well at home "ūkkei dòu pìhngòn".
Click outside of this box to return to the lesson
, gám sìnji fongsàm10 fongsàm
fongsàm - to relax, to release anxiety.
Click outside of this box to return to the lesson
ja.
Pùn: Néih wah dāk-m̀h-dāk yàhn gèng11 Néih wah dāk-m̀h-dāk yàhn gèng
dāk yàhn gèng - to be frightened.
Click outside of this box to return to the lesson
ā. Yàt go yàhn hái Gwóngjàu yíhm dóu12 yíhm dóu
yíhmséuhng - catch an infectious disease, similar to "yíhmdóu".
Click outside of this box to return to the lesson
jauh chyùhn dou saigaai gam dò sìhngsíh la. Jàn haih gú-m̀h-dou Sàsí behngduhk gam faai jauh chyùhnkaùhfa jó.
Hùhng: FèiDín (YìhngFaiYìhm) jeui dāk-yàhn-gèng ge , jauh haih m̀h-jí13 m̀h-jí
When "m̀hjí" is used, the following sentence will always start with "yìhché".
"m̀hjí" means "not only", "yìhché" means "but also".
Click outside of this box to return to the lesson
chyùhnyíhm
dāk faai, yìhché14 yìhché
See notes for "m̀hjí".
Click outside of this box to return to the lesson
saatsèung lihk yauh kèuhng, yāt yíhmdóu15 yāt yíhmdóu
1. yāt yíhmdóu.....jauhwúih - as soon as.....it will......
2. yāt yíhmdóu.....dòu.....
If the object is moved to the front of the second clause with "dòu", it means higher degree or more intensity as it is here in this text.
Click outside of this box to return to the lesson
àh, mehng dòu16 dòu
see note for "yāt yíhmdóu"
Click outside of this box to return to the lesson
móuh
ga.
Pùn: Yàuhkèih17 Yàuhkèih
yàuhkèih - especially
Click outside of this box to return to the lesson
haih séi ge yàhn yáuh-màaih wuhsih tùhng yìsàng tìm18 tìm
"làihtìm" - a sentence final particle meaning "particularly so".
Click outside of this box to return to the lesson
.
Hùhng: Gám maih haih lō. Yātbùn yàhn a dòu yihngwàih19 yihngwàih
yihngwàih - regard, consider in one's opinion, contrast with yíhwàih.
yíhwàih - think mistakenly
Click outside of this box to return to the lesson
yìwuh yàhnyùhn gáng yáuh 20
"dá....jàm" - have an immunization shot
Click outside of this box to return to the lesson
gokjúng fòhngyihk jàm21 jàm
see note for "dá"
Click outside of this box to return to the lesson
ga-ma. Yìhché yauh dahkbiht jyuyi goyàhn waihsàng ge, dímgáai22 dímgáai
dímgáai - how explain, why
Click outside of this box to return to the lesson
kéuihdeih yauh23 kéuihdeih yauh
kéuihdeih yauh/dòu - yauh and dòu are interchangeable, meaning even. There is an ellipsis here. The complete pattern should include the word in the parenthesis, meaning "even they are infected with SARS"
Click outside of this box to return to the lesson
wúih yíhm dóu juhng séimàih tìm.
Pùn: M̀hgwaai-dàk-jì24 M̀hgwaai-dàk-jì
m̀hgwaaidàkjì - no wonder. This is from classical Chinese meaning cannot blame it's being so.
Click outside of this box to return to the lesson
gam " yàhn sàm wòhng-wòhng25 yàhn sàm wòhng-wòhng
yàhnsàm wòhngwòhng - a common set phrase meaning "people's hearts are jumping" on edge.
Click outside of this box to return to the lesson
" lā. Hái gèichèuhng gindoú26 gindoú
"dóu" resultative complement to the preceding verb.
"gindóu" thus means have perceived.
Click outside of this box to return to the lesson
chēut-yahp-gíng27 chēut-yahp-gíng
chèutyahp gíng - leaving and entering, national borders.
Click outside of this box to return to the lesson
ge léuihhaak dòu yiu yihm gwo táiwàn sìnji hóyíh chēut yahp gíng. Yùhgwó táiwàn chìugwo sipsih sàam-sahp-gáu douh jauh m̀hjéun kéuih séuhnggèi waahkjé yahpgíng.
Hùhng: Hai a. Hái gàai douh gindoú hóudò yàhn dòu daaijyuh háujaau ga. Lìhn Wùh Gám-tòuh Jyúhjihk (Hú Jintāo) hái chēutgwok fóngmahn chìhn, dòu yiu jihgéi gaaklèih gáu yaht sìnji hóyíh séuhng gèi .
Pùn: Nī chi jòi-naahn léuihyàuh yihp jeui sauh yínghéung ge-la. Gìngjai syúnsāt dòu m̀h síu ga.
Hùnng: Dím-jí a! Juhng yínghéung màaih28 yínghéung màaih
yínghéung màaih - verb + màaih, verb complement meaning extent or degree of influence
Click outside of this box to return to the lesson
jingjih tìm. Bàkgìng síhjéuhng a, jauhhaih yànwaih héihchò gahm-jyuh29 gahm-jyuh
gahmjyuh - to cover up, verb + complement
Click outside of this box to return to the lesson
tìuh sànmán, sóyíh béi30 béi
"béi" is similar to English passive "by".
Click outside of this box to return to the lesson
jingfú líhngdouh yàhn gaakjīk-ja.
Pùn: Tái héi séuhnglèih, Wùh Gám-tòuh jouh gwokgà jyújihk jìhàuh, jànhaih yáuh dī johkwàih31 yáuh dī johkwàih
yáuh jóhkwaih - to accomplish something (for the public)
Click outside of this box to return to the lesson
wo.
Hùhng: Kéuih gám jouh, haih dāk yàhnsàm32 dāk yàhnsàm
dàkyàhnsàm - gain people's heart, have people's approval
Click outside of this box to return to the lesson
gé. Yíhchìhn sànmàhn bouhmùhn jihnghaih " bou héi bāt bou yàu33 bou héi bāt bou yàu
bou héi bāt bou yàu - report happiness but not reporting sadness; to tell only the good news but not the bad.
Click outside of this box to return to the lesson
", sóyíh daaihgà dòu deui gùnfòng sìusīk móuh māt seunsàm34 móuh māt seunsàm
móuh māt seunsàm - have not any confidence
hóumóuh seunsàm - have no confidence
Click outside of this box to return to the lesson
.
Pùn: Ai, hèimohng nī chi Sàsí wúih yáhnhéi Jùnggwokyàhn ganggà jyuyi
gùngguhng waihsàng lā.
Hùhng: Gám maih jauh haih " Choi-yùng-sāt-máh, yìn-jì-fèi-fūk35 Choi-yùng-sāt-máh, yìn-jì-fèi-fūk
Choiyùng sāt máah, yìn jì fèi fūk - This originates from a story about an old man Sai, whose son lost his leg because he was chasing their runaway horse. Then came war time, and the son was able to avoid the draft. Hence the saying "old man Sai having lost the horse, how would we know it's not his fortune".
Click outside of this box to return to the lesson
" lō!
Pùn: Dahnhaih, behngduhk nī gà yéh, yātdaahn chēutyihn juhng wúih joi lèih ga, jíhaih yìhgà daaihgà dòu yáuh fòhngbeih yisīk, jauh m̀hwúih joi chyùhnbo dāk gam faai ga-ja!

See this lesson in Cantonese characters See this lesson in Cantonese characters
Click outside of this box to return to the lesson

 

▲ Hide Footnotes

 1. fàan-jó

  Fàan is verb, verb + jó: completed aspect of the verb. Verb + "lèih" is a directional complement meaning action towards the speaker.
  Thus "fàan-jó lèih" means returned.

 2. gam-ngàam-dàk-gam- -kíu

  gam ngàam dàk gam kíu - coincidentally.
  johng ngàam - "johng" literally means physically bumped into, the phrase here means met with accidentally.

 3. Sàsí

  One of the 2 terms for SARS. One of them is FèiDín (YìhngFaiYìhm). The other, Sàsí, is a transliteration from English, mainly used among Cantonese speakers.
  FèiDínYìhngFaiYìhm (SARS) - Atypical Pneumonia
  Almost all Chinese vocabulary are made up of at least 2 meaningful characters like: Daaihluhk (big continent = mainland), sànmàhn(newly heard = news), etc. There is another kind of compound that is made up of shorter characters very much the same way as in English. Unlike English, which selects the first letter of each word in a string, Chinese selects each meaningful character in a string to form a new word.
  Example: Severe(yìhmjuhng) Atypical(fèidínyìhng) Respiratory(fùkàp) Syndrom(jùnghahpjing). And, as Chinese favorite word length is 2 syllables, hence FèiDín becomes the equivalent of SARS.

 4. jáu-dòu-jáu-m̀h-chit

  Jáu dòu jáu m̀h chit - jáu means to run. The phrase here means couldn't run fast enough, i.e. run as fast as he could.

 5. táidóu

  táidóu - "tái", to see is a verb, verb + dóu indicating result of the verb:
  have perceived, have seen.

 6. tùng dihnwá

  "tùng dihnwá" or "dá dihnwá" - "tùng" means more specifically "getting through", "got connected".

 7. gèng-jyuh

  gèngjyuh - afraid of

 8. yáuhsih

  yáuhsih - something unwelcome

 9. pìhngòn

  pìhngòn - safe, meaning at peace, in the sense of "peace be with you". This is a high frequency word to wish someone a safe journey "yātlouh pìhngòn", or to say everybody is well at home "ūkkei dòu pìhngòn".

 10. fongsàm

  fongsàm - to relax, to release anxiety.

 11. Néih wah dāk-m̀h-dāk yàhn gèng

  dāk yàhn gèng - to be frightened.

 12. yíhm dóu

  yíhmséuhng - catch an infectious disease, similar to "yíhmdóu".

 13. m̀h-jí

  When "m̀hjí" is used, the following sentence will always start with "yìhché".
  "m̀hjí" means "not only", "yìhché" means "but also".

 14. yìhché

  See notes for "m̀hjí".

 15. yāt yíhmdóu

  1. yāt yíhmdóu.....jauhwúih - as soon as.....it will......
  2. yāt yíhmdóu.....dòu.....
  If the object is moved to the front of the second clause with "dòu", it means higher degree or more intensity as it is here in this text.

 16. dòu

  see note for "yāt yíhmdóu"

 17. Yàuhkèih

  yàuhkèih - especially

 18. tìm

  "làihtìm" - a sentence final particle meaning "particularly so".

 19. yihngwàih

  yihngwàih - regard, consider in one's opinion, contrast with yíhwàih.
  yíhwàih - think mistakenly

 20. "dá....jàm" - have an immunization shot

 21. jàm

  see note for "dá"

 22. dímgáai

  dímgáai - how explain, why

 23. kéuihdeih yauh

  kéuihdeih yauh/dòu - yauh and dòu are interchangeable, meaning even. There is an ellipsis here. The complete pattern should include the word in the parenthesis, meaning "even they are infected with SARS"

 24. M̀hgwaai-dàk-jì

  m̀hgwaaidàkjì - no wonder. This is from classical Chinese meaning cannot blame it's being so.

 25. yàhn sàm wòhng-wòhng

  yàhnsàm wòhngwòhng - a common set phrase meaning "people's hearts are jumping" on edge.

 26. gindoú

  "dóu" resultative complement to the preceding verb.
  "gindóu" thus means have perceived.

 27. chēut-yahp-gíng

  chèutyahp gíng - leaving and entering, national borders.

 28. yínghéung màaih

  yínghéung màaih - verb + màaih, verb complement meaning extent or degree of influence

 29. gahm-jyuh

  gahmjyuh - to cover up, verb + complement

 30. béi

  "béi" is similar to English passive "by".

 31. yáuh dī johkwàih

  yáuh jóhkwaih - to accomplish something (for the public)

 32. dāk yàhnsàm

  dàkyàhnsàm - gain people's heart, have people's approval

 33. bou héi bāt bou yàu

  bou héi bāt bou yàu - report happiness but not reporting sadness; to tell only the good news but not the bad.

 34. móuh māt seunsàm

  móuh māt seunsàm - have not any confidence
  hóumóuh seunsàm - have no confidence

 35. Choi-yùng-sāt-máh, yìn-jì-fèi-fūk

  Choiyùng sāt máah, yìn jì fèi fūk - This originates from a story about an old man Sai, whose son lost his leg because he was chasing their runaway horse. Then came war time, and the son was able to avoid the draft. Hence the saying "old man Sai having lost the horse, how would we know it's not his fortune".

Fàan is verb, verb + jó: completed aspect of the verb. Verb + "lèih" is a directional complement meaning action towards the speaker.
Thus "fàan-jó lèih" means returned.
gam ngàam dàk gam kíu - coincidentally.
johng ngàam - "johng" literally means physically bumped into, the phrase here means met with accidentally.
One of the 2 terms for SARS. One of them is FèiDín (YìhngFaiYìhm). The other, Sàsí, is a transliteration from English, mainly used among Cantonese speakers.
FèiDínYìhngFaiYìhm (SARS) - Atypical Pneumonia
Almost all Chinese vocabulary are made up of at least 2 meaningful characters like: Daaihluhk (big continent = mainland), sànmàhn(newly heard = news), etc. There is another kind of compound that is made up of shorter characters very much the same way as in English. Unlike English, which selects the first letter of each word in a string, Chinese selects each meaningful character in a string to form a new word.
Example: Severe(yìhmjuhng) Atypical(fèidínyìhng) Respiratory(fùkàp) Syndrom(jùnghahpjing). And, as Chinese favorite word length is 2 syllables, hence FèiDín becomes the equivalent of SARS.

Jáu dòu jáu m̀h chit - jáu means to run. The phrase here means couldn't run fast enough, i.e. run as fast as he could.
táidóu - "tái", to see is a verb, verb + dóu indicating result of the verb:
have perceived, have seen.

"tùng dihnwá" or "dá dihnwá" - "tùng" means more specifically "getting through", "got connected".

gèngjyuh - afraid of
yáuhsih - something unwelcome
pìhngòn - safe, meaning at peace, in the sense of "peace be with you". This is a high frequency word to wish someone a safe journey "yātlouh pìhngòn", or to say everybody is well at home "ūkkei dòu pìhngòn".
fongsàm - to relax, to release anxiety.
dāk yàhn gèng - to be frightened.
yíhmséuhng - catch an infectious disease, similar to "yíhmdóu".
When "m̀hjí" is used, the following sentence will always start with "yìhché".
"m̀hjí" means "not only", "yìhché" means "but also".
See notes for "m̀hjí".
1. yāt yíhmdóu.....jauhwúih - as soon as.....it will......
2. yāt yíhmdóu.....dòu.....
If the object is moved to the front of the second clause with "dòu", it means higher degree or more intensity as it is here in this text.
see note for "yāt yíhmdóu"
yàuhkèih - especially
"làihtìm" - a sentence final particle meaning "particularly so".
yihngwàih - regard, consider in one's opinion, contrast with yíhwàih.
yíhwàih - think mistakenly
"dá....jàm" - have an immunization shot
see note for "dá"
dímgáai - how explain, why
kéuihdeih yauh/dòu - yauh and dòu are interchangeable, meaning even. There is an ellipsis here. The complete pattern should include the word in the parenthesis, meaning "even they are infected with SARS"
m̀hgwaaidàkjì - no wonder. This is from classical Chinese meaning cannot blame it's being so.
yàhnsàm wòhngwòhng - a common set phrase meaning "people's hearts are jumping" on edge.
"dóu" resultative complement to the preceding verb.
"gindóu" thus means have perceived.
chèutyahp gíng - leaving and entering, national borders.
yínghéung màaih - verb + màaih, verb complement meaning extent or degree of influence
gahmjyuh - to cover up, verb + complement
"béi" is similar to English passive "by".
yáuh jóhkwaih - to accomplish something (for the public)
dàkyàhnsàm - gain people's heart, have people's approval
bou héi bāt bou yàu - report happiness but not reporting sadness; to tell only the good news but not the bad.
móuh māt seunsàm - have not any confidence
hóumóuh seunsàm - have no confidence
Choiyùng sāt máah, yìn jì fèi fūk - This originates from a story about an old man Sai, whose son lost his leg because he was chasing their runaway horse. Then came war time, and the son was able to avoid the draft. Hence the saying "old man Sai having lost the horse, how would we know it's not his fortune".

Close video window

You are now in Word Audio View, you can click underlined items below to listen, or you can change to another view by using the buttons at the top of the window Cantonese: Word View, click below to listen
Gihnhòng Mahntàih (Yāt) Lesson 3
Play Video


Hùhng: Wei. Seuhngchi yámchàh jìhauh hóunoih móuh gin wo. Néih heui-jó bìn a?
Pùn: O, Ngóh fàan-jó Daaihlukh yàtleùhn. Hai! Jànhaih gam-ngàam-dàk-gam- -kíu, johng ngàam Sàsí. Gámmaih jáu-dòu-jáu-m̀h-chit . Jīkhāak jauh daap daih-yāt bàangèi fàan lèih la!
Hùhng: Haih àh ? Ngóhdeih táidóu sànmán, yahtyaht dòu tùhng Gwóngjàu
Hèunggóng ge chànchīk tùng dihnwá ga, gèng-jyuh kéuihdeih yáuhsih ā-ma. Bàtgwo hóuchói, daaihgà dòu hóu pìhngòn, gám sìnji fongsàm ja.
Pùn: Néih wah dāk-m̀h-dāk yàhn gèng ā. Yàt go yàhn hái Gwóngjàu yíhm dóu jauh chyùhn dou saigaai gam sìhngsíh la. Jàn haih gú-m̀h-dou Sàsí behngduhk gam faai jauh chyùhnkaùhfa .
Hùhng: FèiDín (YìhngFaiYìhm) jeui dāk-yàhn-gèng ge , jauh haih m̀h-jí chyùhnyíhm
dāk faai, yìhché saatsèung lihk yauh kèuhng, yāt yíhmdóu àh, mehng dòu móuh
ga.
Pùn: Yàuhkèih haih séi ge yàhn yáuh-màaih wuhsih tùhng yìsàng tìm.
Hùhng: Gám maih haih . Yātbùn yàhn a dòu yihngwàih yìwuh yàhnyùhn gáng yáuh gokjúng fòhngyihkjàm ga-ma. Yìhché yauh dahkbiht jyuyi goyàhn waihsàng ge, dímgáai kéuihdeih yauh wúih yíhm dóu juhng séimàih tìm.
Pùn: M̀hgwaai-dàk-jì gam "yàhn sàm wòhng-wòhng" . Hái gèichèuhng gindoú chēut-yahp-gíng ge léuihhaak dòu yiu yihm gwo táiwàn sìnji hóyíh chēut yahp gíng. Yùhgwó táiwàn chìugwo sipsih sàam-sahp-gáu douh jauh m̀hjéun kéuih séuhnggèi waahkjé yahpgíng.
Hùhng: Hai a. Hái gàai douh gindoú hóudò yàhn dòu daaijyuh háujaau ga. Lìhn Wùh Gám-tòuh Jyúhjihk ( Jintāo) hái chēutgwok fóngmahn chìhn, dòu yiu jihgéi gaaklèih gáu yaht sìnji hóyíh séuhng gèi .
Pùn: chi jòi-naahn léuihyàuh yihp jeui sauh yínghéung ge-la. Gìngjai syúnsāt dòu m̀h síu ga.
Hùnng: Dím-jí a! Juhng yínghéung màaih jingjih tìm. Bàkgìng síhjéuhng a, jauhhaih yànwaih héihchò gahm-jyuh tìuh sànmán, sóyíh béi jingfú líhngdouh yàhn gaakjīk-ja.
Pùn: Tái héi séuhnglèih, Wùh Gám-tòuh jouh gwokgà jyújihk jìhàuh, jànhaih yáuh
johkwàih wo.
Hùhng: Kéuih gám jouh, haih dāk yàhnsàm . Yíhchìhn sànmàhn bouhmùhn jihnghaih "bou héi bāt bou yàu", sóyíh daaihgà dòu deui gùnfòng sìusīk móuh māt seunsàm.
Pùn: Ai, hèimohng chi Sàsí wúih yáhnhéi Jùnggwokyàhn ganggà jyuyi
gùngguhng waihsàng .
Hùhng: Gám maih jauh haih "Choi-yùng-sāt-máh, yìn-jì-fèi-fūk" !
Pùn: Dahnhaih, behngduhk yéh, yātdaahn chēutyihn juhng wúih joi lèih ga, jíhaih yìhgà daaihgà dòu yáuh fòhngbeih yisīk, jauh m̀hwúih joi chyùhnbo dāk gam faai ga-ja!

See this lesson in Cantonese characters

You are now in Sentence Audio View, you can click underlined items below to listen, or you can change to another view by using the buttons at the top of the window Cantonese: Sentence View, click below to listen
Gihnhòng Mahntàih (Yāt) Lesson 3
Play Video


Hùhng: Wei. Seuhngchi yámchàh jìhauh hóunoih móuh gin wo. Néih heui-jó bìn a?
Pùn: O, Ngóh fàan-jó Daaihlukh yàtleùhn. Hai! Jànhaih gam-ngàam-dàk-gam- -kíu, johng ngàam Sàsí. Gámmaih jáu-dòu-jáu-m̀h-chit lō. Jīkhāak jauh daap daih-yāt bàangèi fàan lèih la!
Hùhng: Haih àh ? Ngóhdeih táidóu sànmán, yahtyaht dòu tùhng Gwóngjàu Hèunggóng ge chànchīk tùng dihnwá ga, gèng-jyuh kéuihdeih yáuhsih ā-ma. Bàtgwo hóuchói, daaihgà dòu hóu pìhngòn, gám sìnji fongsàm ja.
Pùn: Néih wah dāk-m̀h-dāk yàhn gèng ā. Yàt go yàhn hái Gwóngjàu yíhm dóu jauh chyùhn dou saigaai gam dò sìhngsíh la. Jàn haih gú-m̀h-dou Sàsí behngduhk gam faai jauh chyùhnkaùhfa jó.
Hùhng: FèiDín (YìhngFaiYìhm) jeui dāk-yàhn-gèng ge , jauh haih m̀h-jí chyùhnyíhm dāk faai, yìhché saatsèung lihk yauh kèuhng, yāt yíhmdóu àh, mehng dòu móuh ga.
Pùn: Yàuhkèih haih séi ge yàhn yáuh-màaih wuhsih tùhng yìsàng tìm.
Hùhng: Gám maih haih lō. Yātbùn yàhn a dòu yihngwàih yìwuh yàhnyùhn gáng yáuh dá gokjúng fòhngyihkjàm ga-ma. Yìhché yauh dahkbiht jyuyi goyàhn waihsàng ge, dímgáai kéuihdeih yauh wúih yíhm dóu juhng séimàih tìm.
Pùn: M̀hgwaai-dàk-jì gam "yàhn sàm wòhng-wòhng" lā. Hái gèichèuhng gindoú chēut-yahp-gíng ge léuihhaak dòu yiu yihm gwo táiwàn sìnji hóyíh chēut yahp gíng. Yùhgwó táiwàn chìugwo sipsih sàam-sahp-gáu douh jauh m̀hjéun kéuih séuhnggèi waahkjé yahpgíng.
Hùhng: Hai a. Hái gàai douh gindoú hóudò yàhn dòu daaijyuh háujaau ga. Lìhn Wùh Gám-tòuh Jyúhjihk (Hú Jintāo) hái chēutgwok fóngmahn chìhn, dòu yiu jihgéi gaaklèih gáu yaht sìnji hóyíh séuhng gèi .
Pùn: Nī chi jòi-naahn léuihyàuh yihp jeui sauh yínghéung ge-la. Gìngjai syúnsāt dòu m̀h síu ga.
Hùnng: Dím-jí a! Juhng yínghéung màaih jingjih tìm. Bàkgìng síhjéuhng a, jauhhaih yànwaih héihchò gahm-jyuh tìuh sànmán, sóyíh béi jingfú líhngdouh yàhn gaakjīk-ja.
Pùn: Tái héi séuhnglèih, Wùh Gám-tòuh jouh gwokgà jyújihk jìhàuh, jànhaih yáuh dī johkwàih wo.
Hùhng: Kéuih gám jouh, haih dāk yàhnsàm gé. Yíhchìhn sànmàhn bouhmùhn jihnghaih "bou héi bāt bou yàu", sóyíh daaihgà dòu deui gùnfòng sìusīk móuh māt seunsàm.
Pùn: Ai, hèimohng nī chi Sàsí wúih yáhnhéi Jùnggwokyàhn ganggà jyuyi gùngguhng waihsàng lā.
Hùhng: Gám maih jauh haih "Choi-yùng-sāt-máh, yìn-jì-fèi-fūk" lō!
Pùn: Dahnhaih, behngduhk nī gà yéh, yātdaahn chēutyihn juhng wúih joi lèih ga, jíhaih yìhgà daaihgà dòu yáuh fòhngbeih yisīk, jauh m̀hwúih joi chyùhnbo dāk gam faai ga-ja!

See this lesson in Cantonese characters

You are now in Word Audio View, you can click underlined items below to listen, or you can change to another view by using the buttons at the top of the window American English: Word View, click below to listen
Gihnhòng Mahntàih (Yāt) Lesson 3
Play Video


Hùhng: Wei. Seuhngchi yámchàh jìhauh hóunoih móuh gin wo. Néih heui-jó bìn a?
Pùn: O, Ngóh fàan-jó Daaihlukh yàtleùhn. Hai! Jànhaih gam-ngàam-dàk-gam- -kíu, johng ngàam Sàsí. Gámmaih jáu-dòu-jáu-m̀h-chit . Jīkhāak jauh daap daih-yāt bàangèi fàan lèih la!
Hùhng: Haih àh ? Ngóhdeih táidóu sànmán, yahtyaht dòu tùhng Gwóngjàu
Hèunggóng ge chànchīk tùng dihnwá ga, gèng-jyuh kéuihdeih yáuhsih ā-ma. Bàtgwo hóuchói, daaihgà dòu hóu pìhngòn, gám sìnji fongsàm ja.
Pùn: Néih wah dāk-m̀h-dāk yàhn gèng ā. Yàt go yàhn hái Gwóngjàu yíhm dóu jauh chyùhn dou saigaai gam sìhngsíh la. Jàn haih gú-m̀h-dou Sàsí behngduhk gam faai jauh chyùhnkaùhfa .
Hùhng: FèiDín (YìhngFaiYìhm) jeui dāk-yàhn-gèng ge , jauh haih m̀h-jí chyùhnyíhm
dāk faai, yìhché saatsèung lihk yauh kèuhng, yāt yíhmdóu àh, mehng dòu móuh
ga.
Pùn: Yàuhkèih haih séi ge yàhn yáuh-màaih wuhsih tùhng yìsàng tìm.
Hùhng: Gám maih haih . Yātbùn yàhn a dòu yihngwàih yìwuh yàhnyùhn gáng yáuh gokjúng fòhngyihkjàm ga-ma. Yìhché yauh dahkbiht jyuyi goyàhn waihsàng ge, dímgáai kéuihdeih yauh wúih yíhm dóu juhng séimàih tìm.
Pùn: M̀hgwaai-dàk-jì gam "yàhn sàm wòhng-wòhng" . Hái gèichèuhng gindoú chēut-yahp-gíng ge léuihhaak dòu yiu yihm gwo táiwàn sìnji hóyíh chēut yahp gíng. Yùhgwó táiwàn chìugwo sipsih sàam-sahp-gáu douh jauh m̀hjéun kéuih séuhnggèi waahkjé yahpgíng.
Hùhng: Hai a. Hái gàai douh gindoú hóudò yàhn dòu daaijyuh háujaau ga. Lìhn Wùh Gám-tòuh Jyúhjihk ( Jintāo) hái chēutgwok fóngmahn chìhn, dòu yiu jihgéi gaaklèih gáu yaht sìnji hóyíh séuhng gèi .
Pùn: chi jòi-naahn léuihyàuh yihp jeui sauh yínghéung ge-la. Gìngjai syúnsāt dòu m̀h síu ga.
Hùnng: Dím-jí a! Juhng yínghéung màaih jingjih tìm. Bàkgìng síhjéuhng a, jauhhaih yànwaih héihchò gahm-jyuh tìuh sànmán, sóyíh béi jingfú líhngdouh yàhn gaakjīk-ja.
Pùn: Tái héi séuhnglèih, Wùh Gám-tòuh jouh gwokgà jyújihk jìhàuh, jànhaih yáuh
johkwàih wo.
Hùhng: Kéuih gám jouh, haih dāk yàhnsàm . Yíhchìhn sànmàhn bouhmùhn jihnghaih "bou héi bāt bou yàu", sóyíh daaihgà dòu deui gùnfòng sìusīk móuh māt seunsàm.
Pùn: Ai, hèimohng chi Sàsí wúih yáhnhéi Jùnggwokyàhn ganggà jyuyi
gùngguhng waihsàng .
Hùhng: Gám maih jauh haih "Choi-yùng-sāt-máh, yìn-jì-fèi-fūk" !
Pùn: Dahnhaih, behngduhk yéh, yātdaahn chēutyihn juhng wúih joi lèih ga, jíhaih yìhgà daaihgà dòu yáuh fòhngbeih yisīk, jauh m̀hwúih joi chyùhnbo dāk gam faai ga-ja!

See this lesson in Cantonese characters

You are now in Sentence Audio View, you can click underlined items below to listen, or you can change to another view by using the buttons at the top of the window American English: Sentence View, click below to listen
Gihnhòng Mahntàih (Yāt) Lesson 3
Play Video


Hùhng: Wei. Seuhngchi yámchàh jìhauh hóunoih móuh gin wo. Néih heui-jó bìn a?
Pùn: O, Ngóh fàan-jó Daaihlukh yàtleùhn. Hai! Jànhaih gam-ngàam-dàk-gam- -kíu, johng ngàam Sàsí. Gámmaih jáu-dòu-jáu-m̀h-chit lō. Jīkhāak jauh daap daih-yāt bàangèi fàan lèih la!
Hùhng: Haih àh ? Ngóhdeih táidóu sànmán, yahtyaht dòu tùhng Gwóngjàu Hèunggóng ge chànchīk tùng dihnwá ga, gèng-jyuh kéuihdeih yáuhsih ā-ma. Bàtgwo hóuchói, daaihgà dòu hóu pìhngòn, gám sìnji fongsàm ja.
Pùn: Néih wah dāk-m̀h-dāk yàhn gèng ā. Yàt go yàhn hái Gwóngjàu yíhm dóu jauh chyùhn dou saigaai gam dò sìhngsíh la. Jàn haih gú-m̀h-dou Sàsí behngduhk gam faai jauh chyùhnkaùhfa jó.
Hùhng: FèiDín (YìhngFaiYìhm) jeui dāk-yàhn-gèng ge , jauh haih m̀h-jí chyùhnyíhm dāk faai, yìhché saatsèung lihk yauh kèuhng, yāt yíhmdóu àh, mehng dòu móuh ga.
Pùn: Yàuhkèih haih séi ge yàhn yáuh-màaih wuhsih tùhng yìsàng tìm.
Hùhng: Gám maih haih lō. Yātbùn yàhn a dòu yihngwàih yìwuh yàhnyùhn gáng yáuh dá gokjúng fòhngyihkjàm ga-ma. Yìhché yauh dahkbiht jyuyi goyàhn waihsàng ge, dímgáai kéuihdeih yauh wúih yíhm dóu juhng séimàih tìm.
Pùn: M̀hgwaai-dàk-jì gam "yàhn sàm wòhng-wòhng" lā. Hái gèichèuhng gindoú chēut-yahp-gíng ge léuihhaak dòu yiu yihm gwo táiwàn sìnji hóyíh chēut yahp gíng. Yùhgwó táiwàn chìugwo sipsih sàam-sahp-gáu douh jauh m̀hjéun kéuih séuhnggèi waahkjé yahpgíng.
Hùhng: Hai a. Hái gàai douh gindoú hóudò yàhn dòu daaijyuh háujaau ga. Lìhn Wùh Gám-tòuh Jyúhjihk (Hú Jintāo) hái chēutgwok fóngmahn chìhn, dòu yiu jihgéi gaaklèih gáu yaht sìnji hóyíh séuhng gèi .
Pùn: Nī chi jòi-naahn léuihyàuh yihp jeui sauh yínghéung ge-la. Gìngjai syúnsāt dòu m̀h síu ga.
Hùnng: Dím-jí a! Juhng yínghéung màaih jingjih tìm. Bàkgìng síhjéuhng a, jauhhaih yànwaih héihchò gahm-jyuh tìuh sànmán, sóyíh béi jingfú líhngdouh yàhn gaakjīk-ja.
Pùn: Tái héi séuhnglèih, Wùh Gám-tòuh jouh gwokgà jyújihk jìhàuh, jànhaih yáuh dī johkwàih wo.
Hùhng: Kéuih gám jouh, haih dāk yàhnsàm gé. Yíhchìhn sànmàhn bouhmùhn jihnghaih "bou héi bāt bou yàu", sóyíh daaihgà dòu deui gùnfòng sìusīk móuh māt seunsàm.
Pùn: Ai, hèimohng nī chi Sàsí wúih yáhnhéi Jùnggwokyàhn ganggà jyuyi gùngguhng waihsàng lā.
Hùhng: Gám maih jauh haih "Choi-yùng-sāt-máh, yìn-jì-fèi-fūk" lō!
Pùn: Dahnhaih, behngduhk nī gà yéh, yātdaahn chēutyihn juhng wúih joi lèih ga, jíhaih yìhgà daaihgà dòu yáuh fòhngbeih yisīk, jauh m̀hwúih joi chyùhnbo dāk gam faai ga-ja!

See this lesson in Cantonese characters


We welcome your feedback on these lessons. If you would like to use exercises for each lesson such as Multiple Choice, Fill in the Blank, and Listening Dictation Ad-free, subscribe to this course today!

Copyright 1995-2021 Arizona Board of Regents on behalf of the University of Arizona. Used under license, see https://languagecanvas.com


Language Canvas, LLC BBB Business ReviewFacebook Twitter