Language Canvas Course Home   The Play WWW.com

You are now in Text+Footnote View, you can click on footnotes below or change to an audio view by using the buttons above Text+Footnote View: click or hover annotations below. To hear the audio for individual words+sentences click buttons above.
WWW.COM Lesson 1
Play Video

Click outside of this box to return to the lesson


Pun: Wai! Hóunoih móuh yàtchàih tái hei lo-wo.
Hùhng: Haih a. Nī léuhng nìhn jùnggwok dī yínchēut1 yínchēut
Performance, performing.
Yínchēut is derived from Yín (perform) + chēut (out).
Verb + resultative complement.
e.g.: tái + chēut : see through, discover. Ngóh táichēut kéuih m̀hhaih go hóu yàhn(I discovered he is not a good person).
yìhng + chēut : recognize. Ngóh yìhngchēut néihge sìngyàm(I recognized your voice).

Click outside of this box to return to the lesson
ngaihseuht hóu yáuh dahtpo2 dahtpo
Verb - sudden + break: breakthrough
Click outside of this box to return to the lesson
ga.
Pùn: Gáng haih lā, gìngjai3 gìngjai
Noun. This is one of the common vocabulary used throughout East Asia.
Click outside of this box to return to the lesson
faatjín hóu, sàngwuht jātleuhng4 jātleuhng
Noun. quality + quantity
Click outside of this box to return to the lesson
jauh wúih gàn séuhng-heui5 gàn séuhng-heui
Verb + directional complement, very productive. It means "successfully follow suit" here.
e.g. háauséuhng - successfully pass examination for a school, a professional board etc.
háauséuhng daaihhohk (accepted by university)
háauséuhng yì hohk yúhn (pass the medical school examination)
táiseúhng - have an eye for (a person, a beautiful thing)
e.g. Kéuih táiseúhngjó ngóhge tùhnghohk (He likes my classmate)
Ngóh táiseúhngjó gógihn daaihlàu (I like that jacket).


Click outside of this box to return to the lesson
ge-la, néih haih wah bìnjúng yínchēut ngaihseuht sìn?
Hùhng: Wákehk lō! Jànhaih gauwài6 gauwài
Adverb + adjective, literally means sufficiently outstanding/impressive, but actually used as an intensifier, super.
Click outside of this box to return to the lesson
ga. Yáuh yātchēut wákehk giujouh WWW.com, yáuh jùngmàhn tùhng yìngmàhn léuhng go báanbún, yìhché yauh yáuh m̀htùhngge jùngmàhn chèuhng tùhngmàaih yìngmàhn chèuhng ge yínchēut tìm.
Pùn: Dihnnóuh lyùhnmóhng dòu móuh māt heikehksing7 heikehksing
Noun + adjective, having the quality, characteristic of the noun, thus making it more abstract.
e.g.: hóhàhngsing(able + carryout) - feasibility
sànsūksing(stretch+contract) - flexibility
Click outside of this box to return to the lesson
gé. Dím hóyíh
séuhng móuhtòih ga? Gam bàbai ge-mē?
Hùhng: Nīgo kehkméng juhng hóu hínngáahn tìm, m̀hyuhng dihnnóuh ge yàhn dòu jìdouh kéuih haih hóu làuhhàhng ge-lā. Kéuihgo loihyùhng kèihsaht jauh haih wah dihnnóuh lyùhnmóhng deui yihnsìh goyàhn, ngoichìhng tùhng séhwúi gàtìhng ge yínghéung.
Pùn: Gám néih jīk haih wah sóyáuh yàhnleuih dòu yáuh ge gìngyihm lā.
Hùhng: Sóyíh go yìngmàhn báanbún séuhngyín jìhauh ngoihgwok
kehkpìhnggà jīkhāak daaih jaan yàt fàan tīm-wo.
Pùn: Gám yínyùhn ge yìngmàhn tùhng yíngeih jànhaih gam dougà ge-mē?
Hùhng: Dòngyìhn là! Kéuihdeih juhng dahkdàng chéng jó Gànàhdaaih tùhng Méihgwok gó dì yínngaih gumahn heui gaau yínyùhn gó dì faatyàm8 faatyàm
to emit sounds, to pronounce
Click outside of this box to return to the lesson
a, yúhdiuh9 yúhdiuh
melody of language - intonation
Click outside of this box to return to the lesson
a tùhng móuhtòih duhngjok tìm-wo.
Pùn: Haih bo. Faatyàm jauhsyun géi hóu, yúhdiuh m̀hngàam ge-wá, hái móuhtòihseuhng jauh wúih hóu yih louh-chēut máh-geuk ge-la.
Hùhng: Duhngjok dòuhaih jē. Kéuih jīkhaih sàntái yúhyìhn, sóyíh tùhng yúhdiuh
yātyeuhng dòuhaih màhnfa ge bíuyín fòngsīk, sèuiyiu dahkbiht fanlihn ga!
Pùn: Wa. Hái JùngGwok yín yìngmàhn wákehk gam sìhnggùng, gám jīkhaih wah chèuihjó ngoihgwok gùnjung jìngoih, JùngGwok gùnjung ge yìngmàhn séuipìhng dòu yiu10 yiu
yiu + Verb1 + sìnji + Verb2 - this is a clause connector: one must do something first before something else would happen.
Click outside of this box to return to the lesson
yáuh fàan gam seuhnghá11 gam seuhnghá
such + more-or-less - near standard
Click outside of this box to return to the lesson
sìnji dāk ga!
Hùhng: Haih a. Yìhgà hái JùngGwok yáuh m̀h síu yàhn ge yìngmàhn séuipìhng jàn haih hóu gihng ga!
See this lesson in Cantonese characters See this lesson in Cantonese characters
Click outside of this box to return to the lesson

 

▲ Hide Footnotes

 1. yínchēut

  Performance, performing.
  Yínchēut is derived from Yín (perform) + chēut (out).
  Verb + resultative complement.
  e.g.: tái + chēut : see through, discover. Ngóh táichēut kéuih m̀hhaih go hóu yàhn(I discovered he is not a good person).
  yìhng + chēut : recognize. Ngóh yìhngchēut néihge sìngyàm(I recognized your voice).

 2. dahtpo

  Verb - sudden + break: breakthrough

 3. gìngjai

  Noun. This is one of the common vocabulary used throughout East Asia.

 4. jātleuhng

  Noun. quality + quantity

 5. gàn séuhng-heui

  Verb + directional complement, very productive. It means "successfully follow suit" here.
  e.g. háauséuhng - successfully pass examination for a school, a professional board etc.
  háauséuhng daaihhohk (accepted by university)
  háauséuhng yì hohk yúhn (pass the medical school examination)
  táiseúhng - have an eye for (a person, a beautiful thing)
  e.g. Kéuih táiseúhngjó ngóhge tùhnghohk (He likes my classmate)
  Ngóh táiseúhngjó gógihn daaihlàu (I like that jacket).


 6. gauwài

  Adverb + adjective, literally means sufficiently outstanding/impressive, but actually used as an intensifier, super.

 7. heikehksing

  Noun + adjective, having the quality, characteristic of the noun, thus making it more abstract.
  e.g.: hóhàhngsing(able + carryout) - feasibility
  sànsūksing(stretch+contract) - flexibility

 8. faatyàm

  to emit sounds, to pronounce

 9. yúhdiuh

  melody of language - intonation

 10. yiu

  yiu + Verb1 + sìnji + Verb2 - this is a clause connector: one must do something first before something else would happen.

 11. gam seuhnghá

  such + more-or-less - near standard

Performance, performing.
Yínchēut is derived from Yín (perform) + chēut (out).
Verb + resultative complement.
e.g.: tái + chēut : see through, discover. Ngóh táichēut kéuih m̀hhaih go hóu yàhn(I discovered he is not a good person).
yìhng + chēut : recognize. Ngóh yìhngchēut néihge sìngyàm(I recognized your voice).

Verb - sudden + break: breakthrough
Noun. This is one of the common vocabulary used throughout East Asia.
Noun. quality + quantity
Verb + directional complement, very productive. It means "successfully follow suit" here.
e.g. háauséuhng - successfully pass examination for a school, a professional board etc.
háauséuhng daaihhohk (accepted by university)
háauséuhng yì hohk yúhn (pass the medical school examination)
táiseúhng - have an eye for (a person, a beautiful thing)
e.g. Kéuih táiseúhngjó ngóhge tùhnghohk (He likes my classmate)
Ngóh táiseúhngjó gógihn daaihlàu (I like that jacket).


Adverb + adjective, literally means sufficiently outstanding/impressive, but actually used as an intensifier, super.
Noun + adjective, having the quality, characteristic of the noun, thus making it more abstract.
e.g.: hóhàhngsing(able + carryout) - feasibility
sànsūksing(stretch+contract) - flexibility
to emit sounds, to pronounce
melody of language - intonation
yiu + Verb1 + sìnji + Verb2 - this is a clause connector: one must do something first before something else would happen.
such + more-or-less - near standard

Close video window

You are now in Word Audio View, you can click underlined items below to listen, or you can change to another view by using the buttons at the top of the window Cantonese: Word View, click below to listen
WWW.COM Lesson 1
Play Video


Pun: Wai! Hóunoih móuh yàtchàih tái hei lo-wo.
Hùhng: Haih a. léuhng nìhn jùnggwok yínchēut ngaihseuht hóu yáuh dahtpo ga.
Pùn: Gáng haih , gìngjai faatjín hóu, sàngwuht jātleuhng jauh wúih gàn séuhng-heui ge-la, néih haih wah bìnjúng yínchēut ngaihseuht sìn?
Hùhng: Wákehk ! Jànhaih gauwài ga. Yáuh yātchēut wákehk giujouh WWW.com, yáuh jùngmàhn tùhng yìngmàhn léuhng go báanbún, yìhché yauh yáuh m̀htùhngge jùngmàhn chèuhng tùhngmàaih yìngmàhn chèuhng ge yínchēut tìm.
Pùn: Dihnnóuh lyùhnmóhng dòu móuh māt heikehksing . Dím hóyíh
séuhng móuhtòih ga? Gam bàbai ge-mē?
Hùhng: Nīgo kehkméng juhng hóu hínngáahn tìm, m̀hyuhng dihnnóuh ge yàhn dòu jìdouh kéuih haih hóu làuhhàhng ge-lā. Kéuihgo loihyùhng kèihsaht jauh haih wah dihnnóuh lyùhnmóhng deui yihnsìh goyàhn, ngoichìhng tùhng séhwúi gàtìhng ge yínghéung.
Pùn: Gám néih jīk haih wah sóyáuh yàhnleuih dòu yáuh ge gìngyihm .
Hùhng: Sóyíh go yìngmàhn báanbún séuhngyín jìhauh ngoihgwok
kehkpìhnggà jīkhāak daaih jaan yàt fàan tīm-wo.
Pùn: Gám yínyùhn ge yìngmàhn tùhng yíngeih jànhaih gam dougà ge-mē?
Hùhng: Dòngyìhn ! Kéuihdeih juhng dahkdàng chéng Gànàhdaaih tùhng Méihgwok yínngaih gumahn heui gaau yínyùhn faatyàm a, yúhdiuh a tùhng móuhtòih duhngjok tìm-wo.
Pùn: Haih bo. Faatyàm jauhsyun géi hóu, yúhdiuh m̀hngàam ge-wá, hái móuhtòihseuhng jauh wúih hóu yih louh-chēut máh-geuk ge-la.
Hùhng: Duhngjok dòuhaih . Kéuih jīkhaih sàntái yúhyìhn, sóyíh tùhng yúhdiuh
yātyeuhng dòuhaih màhnfa ge bíuyín fòngsīk, sèuiyiu dahkbiht fanlihn ga!
Pùn: Wa. Hái JùngGwok yín yìngmàhn wákehk gam sìhnggùng, gám jīkhaih wah chèuihjó ngoihgwok gùnjung jìngoih, JùngGwok gùnjung ge yìngmàhn séuipìhng dòu yiu yáuh fàan gam seuhnghá sìnji dāk ga!
Hùhng: Haih a. Yìhgà hái JùngGwok yáuh m̀h síu yàhn ge yìngmàhn séuipìhng jàn haih hóu gihng ga!
See this lesson in Cantonese characters

You are now in Sentence Audio View, you can click underlined items below to listen, or you can change to another view by using the buttons at the top of the window Cantonese: Sentence View, click below to listen
WWW.COM Lesson 1
Play Video


Pun: Wai! Hóunoih móuh yàtchàih tái hei lo-wo.
Hùhng: Haih a. Nī léuhng nìhn jùnggwok dī yínchēut ngaihseuht hóu yáuh dahtpo ga.
Pùn: Gáng haih lā, gìngjai faatjín hóu, sàngwuht jātleuhng jauh wúih gàn séuhng-heui ge-la, néih haih wah bìnjúng yínchēut ngaihseuht sìn?
Hùhng: Wákehk lō! Jànhaih gauwài ga. Yáuh yātchēut wákehk giujouh WWW.com, yáuh jùngmàhn tùhng yìngmàhn léuhng go báanbún, yìhché yauh yáuh m̀htùhngge jùngmàhn chèuhng tùhngmàaih yìngmàhn chèuhng ge yínchēut tìm.
Pùn: Dihnnóuh lyùhnmóhng dòu móuh māt heikehksing gé. Dím hóyíh séuhng móuhtòih ga? Gam bàbai ge-mē?
Hùhng: Nīgo kehkméng juhng hóu hínngáahn tìm, m̀hyuhng dihnnóuh ge yàhn dòu jìdouh kéuih haih hóu làuhhàhng ge-lā. Kéuihgo loihyùhng kèihsaht jauh haih wah dihnnóuh lyùhnmóhng deui yihnsìh goyàhn, ngoichìhng tùhng séhwúi gàtìhng ge yínghéung.
Pùn: Gám néih jīk haih wah sóyáuh yàhnleuih dòu yáuh ge gìngyihm lā.
Hùhng: Sóyíh go yìngmàhn báanbún séuhngyín jìhauh ngoihgwok kehkpìhnggà jīkhāak daaih jaan yàt fàan tīm-wo.
Pùn: Gám yínyùhn ge yìngmàhn tùhng yíngeih jànhaih gam dougà ge-mē?
Hùhng: Dòngyìhn là! Kéuihdeih juhng dahkdàng chéng jó Gànàhdaaih tùhng Méihgwok gó dì yínngaih gumahn heui gaau yínyùhn gó dì faatyàm a, yúhdiuh a tùhng móuhtòih duhngjok tìm-wo.
Pùn: Haih bo. Faatyàm jauhsyun géi hóu, yúhdiuh m̀hngàam ge-wá, hái móuhtòihseuhng jauh wúih hóu yih louh-chēut máh-geuk ge-la.
Hùhng: Duhngjok dòuhaih jē. Kéuih jīkhaih sàntái yúhyìhn, sóyíh tùhng yúhdiuh yātyeuhng dòuhaih màhnfa ge bíuyín fòngsīk, sèuiyiu dahkbiht fanlihn ga!
Pùn: Wa. Hái JùngGwok yín yìngmàhn wákehk gam sìhnggùng, gám jīkhaih wah chèuihjó ngoihgwok gùnjung jìngoih, JùngGwok gùnjung ge yìngmàhn séuipìhng dòu yiu yáuh fàan gam seuhnghá sìnji dāk ga!
Hùhng: Haih a. Yìhgà hái JùngGwok yáuh m̀h síu yàhn ge yìngmàhn séuipìhng jàn haih hóu gihng ga!
See this lesson in Cantonese characters

You are now in Word Audio View, you can click underlined items below to listen, or you can change to another view by using the buttons at the top of the window American English: Word View, click below to listen
WWW.COM Lesson 1
Play Video


Pun: Wai! Hóunoih móuh yàtchàih tái hei lo-wo.
Hùhng: Haih a. léuhng nìhn jùnggwok yínchēut ngaihseuht hóu yáuh dahtpo ga.
Pùn: Gáng haih , gìngjai faatjín hóu, sàngwuht jātleuhng jauh wúih gàn séuhng-heui ge-la, néih haih wah bìnjúng yínchēut ngaihseuht sìn?
Hùhng: Wákehk ! Jànhaih gauwài ga. Yáuh yātchēut wákehk giujouh WWW.com, yáuh jùngmàhn tùhng yìngmàhn léuhng go báanbún, yìhché yauh yáuh m̀htùhngge jùngmàhn chèuhng tùhngmàaih yìngmàhn chèuhng ge yínchēut tìm.
Pùn: Dihnnóuh lyùhnmóhng dòu móuh māt heikehksing . Dím hóyíh
séuhng móuhtòih ga? Gam bàbai ge-mē?
Hùhng: Nīgo kehkméng juhng hóu hínngáahn tìm, m̀hyuhng dihnnóuh ge yàhn dòu jìdouh kéuih haih hóu làuhhàhng ge-lā. Kéuihgo loihyùhng kèihsaht jauh haih wah dihnnóuh lyùhnmóhng deui yihnsìh goyàhn, ngoichìhng tùhng séhwúi gàtìhng ge yínghéung.
Pùn: Gám néih jīk haih wah sóyáuh yàhnleuih dòu yáuh ge gìngyihm .
Hùhng: Sóyíh go yìngmàhn báanbún séuhngyín jìhauh ngoihgwok
kehkpìhnggà jīkhāak daaih jaan yàt fàan tīm-wo.
Pùn: Gám yínyùhn ge yìngmàhn tùhng yíngeih jànhaih gam dougà ge-mē?
Hùhng: Dòngyìhn ! Kéuihdeih juhng dahkdàng chéng Gànàhdaaih tùhng Méihgwok yínngaih gumahn heui gaau yínyùhn faatyàm a, yúhdiuh a tùhng móuhtòih duhngjok tìm-wo.
Pùn: Haih bo. Faatyàm jauhsyun géi hóu, yúhdiuh m̀hngàam ge-wá, hái móuhtòihseuhng jauh wúih hóu yih louh-chēut máh-geuk ge-la.
Hùhng: Duhngjok dòuhaih . Kéuih jīkhaih sàntái yúhyìhn, sóyíh tùhng yúhdiuh
yātyeuhng dòuhaih màhnfa ge bíuyín fòngsīk, sèuiyiu dahkbiht fanlihn ga!
Pùn: Wa. Hái JùngGwok yín yìngmàhn wákehk gam sìhnggùng, gám jīkhaih wah chèuihjó ngoihgwok gùnjung jìngoih, JùngGwok gùnjung ge yìngmàhn séuipìhng dòu yiu yáuh fàan gam seuhnghá sìnji dāk ga!
Hùhng: Haih a. Yìhgà hái JùngGwok yáuh m̀h síu yàhn ge yìngmàhn séuipìhng jàn haih hóu gihng ga!
See this lesson in Cantonese characters

You are now in Sentence Audio View, you can click underlined items below to listen, or you can change to another view by using the buttons at the top of the window American English: Sentence View, click below to listen
WWW.COM Lesson 1
Play Video


Pun: Wai! Hóunoih móuh yàtchàih tái hei lo-wo.
Hùhng: Haih a. Nī léuhng nìhn jùnggwok dī yínchēut ngaihseuht hóu yáuh dahtpo ga.
Pùn: Gáng haih lā, gìngjai faatjín hóu, sàngwuht jātleuhng jauh wúih gàn séuhng-heui ge-la, néih haih wah bìnjúng yínchēut ngaihseuht sìn?
Hùhng: Wákehk lō! Jànhaih gauwài ga. Yáuh yātchēut wákehk giujouh WWW.com, yáuh jùngmàhn tùhng yìngmàhn léuhng go báanbún, yìhché yauh yáuh m̀htùhngge jùngmàhn chèuhng tùhngmàaih yìngmàhn chèuhng ge yínchēut tìm.
Pùn: Dihnnóuh lyùhnmóhng dòu móuh māt heikehksing gé. Dím hóyíh séuhng móuhtòih ga? Gam bàbai ge-mē?
Hùhng: Nīgo kehkméng juhng hóu hínngáahn tìm, m̀hyuhng dihnnóuh ge yàhn dòu jìdouh kéuih haih hóu làuhhàhng ge-lā. Kéuihgo loihyùhng kèihsaht jauh haih wah dihnnóuh lyùhnmóhng deui yihnsìh goyàhn, ngoichìhng tùhng séhwúi gàtìhng ge yínghéung.
Pùn: Gám néih jīk haih wah sóyáuh yàhnleuih dòu yáuh ge gìngyihm lā.
Hùhng: Sóyíh go yìngmàhn báanbún séuhngyín jìhauh ngoihgwok kehkpìhnggà jīkhāak daaih jaan yàt fàan tīm-wo.
Pùn: Gám yínyùhn ge yìngmàhn tùhng yíngeih jànhaih gam dougà ge-mē?
Hùhng: Dòngyìhn là! Kéuihdeih juhng dahkdàng chéng jó Gànàhdaaih tùhng Méihgwok gó dì yínngaih gumahn heui gaau yínyùhn gó dì faatyàm a, yúhdiuh a tùhng móuhtòih duhngjok tìm-wo.
Pùn: Haih bo. Faatyàm jauhsyun géi hóu, yúhdiuh m̀hngàam ge-wá, hái móuhtòihseuhng jauh wúih hóu yih louh-chēut máh-geuk ge-la.
Hùhng: Duhngjok dòuhaih jē. Kéuih jīkhaih sàntái yúhyìhn, sóyíh tùhng yúhdiuh yātyeuhng dòuhaih màhnfa ge bíuyín fòngsīk, sèuiyiu dahkbiht fanlihn ga!
Pùn: Wa. Hái JùngGwok yín yìngmàhn wákehk gam sìhnggùng, gám jīkhaih wah chèuihjó ngoihgwok gùnjung jìngoih, JùngGwok gùnjung ge yìngmàhn séuipìhng dòu yiu yáuh fàan gam seuhnghá sìnji dāk ga!
Hùhng: Haih a. Yìhgà hái JùngGwok yáuh m̀h síu yàhn ge yìngmàhn séuipìhng jàn haih hóu gihng ga!
See this lesson in Cantonese characters


We welcome your feedback on these lessons. If you would like to use exercises for each lesson such as Multiple Choice, Fill in the Blank, and Listening Dictation Ad-free, subscribe to this course today!

Copyright 1995-2021 Arizona Board of Regents on behalf of the University of Arizona. Used under license, see https://languagecanvas.com


Language Canvas, LLC BBB Business ReviewFacebook Twitter